ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в...

^ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фінанси об’єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв’язків, пов’язаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... національного продукту.

Актуальність вибраної теми обумовлена тим, що з переходом економіки України до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... це значно збільшує роль раціонального формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

Головна мета даної роботи — проаналізувати ефективність формування і використання фінансових ресурсів державного підприємства, виявити основні проблеми в управлінні фінансами і дати рекомендації по ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... удосконаленню напрямків формування та використання фінансових ресурсів.

Темою фінансових ресурсів цікавиться чимало науковців, зокрема професор КНЕУ Поддєрьогін А.М., кандидати економічних наук, такі як Садеков А.А., Лащак В.В., Чацкіс ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... Ю.Д., Литвиненко Є.О., Василик О.Д. та багато інших. А так як неувязка формування та ефективного використання фінансових ресурсів на сьогоднішній денек є досить актуальною, достатньо величавый обсяг інформації зосереджений ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... і в періодичних виданнях.

Фінансові ресурси — це сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств, організацій, окремих фізичних осіб, які вони створюють у процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... доходу.

На думку Загороднього А. Г. фінансові ресурси — це сукупність коштів, що є в розпорядженні держави та суб'єктів господарювання.

Бірман О.М характеризує фінансові ресурси як виражену в ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... грошах части­ну національного доходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи підприємствах для використання на цілі розширеного відтворення і на загальнодержавні потреби.

Вітчизняний вчений Коробов М. Я, визначає фінансові ресурси як централізовані та децентралізовані ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі перерозподілу національного багатства сукупного суспільного продукту і національною доходу.

Сенчалов В.К. при визначенні фінансових ресурсів вказує на джерела формування і вважає, що фінансові ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... ресурси народного господарства являють собою сукупність, грошових нагромаджень, амортизаційних відрахувань та інших грошових засобів, які формуються в процесі створення, розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту.

На нашу думку, зазначені визначення сутності фінансових ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... ресурсів не відображають всі ті складності даної категорії, а переважно розкривають лише окремі ключові їх аспекти. Вважаємо,, що при визначенні категорії "фінансові ресурси" необхідно відобразити наступні їх аспекти: джерела ство­рення ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в..., форму виявлення та цільове призначення фінансових ресурсів.

Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають працездатність фінансової системи компанії. З руху коштів розпочинається і ним же завершується грошовий кругообіг підприємства, оборот усього капіталу. Саме ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... тому рух коштів, грошовий обіг на підприємстві є основною ланкою в процесі обороту капіталу.

Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в процесі утворення статутного фонду. Отдалі ці кошти інвестуються для забезпечення виробничо ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в...-господарської діяльності, розширення й розвитку виробництва. Саме так підприємство отримує можливість займатися виробництвом і збутом продукції, одержувати доходи. Грошові ресурси підприємств зберігаються в касі, а також на поточному, денежному та інших рахунках ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... у банківських установах [1].

Формування статутного капіталу, його ефективне використання, управління ним — одне з головних завдань фінансової служби підприємства. Сума статутного капіталу державного підприємства, як правило відображає вартість наявних основних фондів. Статутний ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... капітал змінюється підприємством зазвичай за плодами роботи за рік після внесення змін в установчі документи.

Резервний капітал — це грошовий фонд підприємства, що створюється з відрахувань від прибутку. Він спрямовується на покриття збитків.

Також ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... на підприємстві формується мала інших грошових фондів: для погашення кредитів банків, опанування нової техніки, науково-дослідних робіт, відрахувань вищестоящій організації.

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль відіграє ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... визначення нормальної структури їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємства. Висока питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... за банківські кредити, зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує фінансовий ризик. Тому в кожному окремому випадку необхідно детально аналізувати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів з урахуванням фінансових ризиків.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... є власні та залучені кошти. До власних фінансових ресурсів належать:

-   статутний капітал;

-   амортизаційні відрахування;

-   резерви, накопичені підприємством;

-   валовий подыхалід та прибуток від різних видів господарської діяльності;

-   ресурси від реалізації майна;

-   інші внески юридичних ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... і фізичних осіб (цільове фінансування, добродійні внески й інше) [2].

Залучені позикові фінансові ресурси підприємства найчастіше зустрічаються у формі: банківських кредитів ; кредиторської заборгованості; бюджетних асигнувань; страхових відшкодувань; благодійних внесків, тощо.

Ефективність використання фінансових ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... ресурсів характеризується оборотністю активів і показниками рентабельності та фінансової стійкості. Отже, ефективність використання фінансових ресурсів можна підвищувати, зменшуючи термін оборотності і, підвищуючи рентабельність за рахунок зниження витрат і збільшення виторгу.

Успіх керування ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... фінансовими ресурсами прямо залежить від структури капіталу на підприємстві. Структура капіталу може бути перешкодою для підприємства. Вона також прямо впливає на рентабельність, норму прибутку, коефіцієнтів ділової активності та оборотності на підприємстві ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в....

Вважаємо, що першочерговим етапом у покращання фінансового стану українських підприємств є пошук рационального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за оченьї рентабельності власного капіталу.

Також, одним з ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... перспективних напрямів підвищення ефективності формування та використання ресурсів підприємства є застосування ресурсних стратегій управління на підприємстві.

Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки раціоналізації використання матеріальних ресурсів: проаналізувати основні ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... причини втрат та нераціонального використання ресурсів; забезпечити обґрунтоване нормування витрат матеріалів; організувати використання вторинних ресурсів; створити систему заохочення за економію сировини, енергії та матеріалів й відпрацювати її дійовість; акцентувати увагу на використанні сучасних ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... високотехнологічних матеріалів.

Можна запропонувати такі напрямки та шляхи підвищення ефективного використання фінансових ресурсів:

1. Зменшення припасів та готової продукції на складах на підприємстві.

2. Зменшення дебіторської заборгованості.

3. Зменшення поточних зобов'язань, які спрямовані на зменшення ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... поточних зобов’язань.

Після впровадження всіх запропонованих заходів підприємство значно підвищить свою ділову активність, платоспроможність, ліквідність та рентабельність активів, залишаючись при цьому фінансово стабільним і фінансово гнучким.


Література:

  1. Марченко ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... А.А. Формування та використання фінансових ресурсів суб`єктів 08.04.01-Фінанси, грошовий обіг і кредит.- К.: , 2008.- 16 c.

  2. Фінанси підприємств: Підручник/ Кер. авт. кол. і наук. ред. проф.. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в.... – К.: КНЕУ, 2007. – 571 с.Ковалева И.В.

ст. педагог

Лиходедова Т.В.

ДонНУЭТ имени Миши Туган-Барановского


^ Достоинства И Недочеты ВЕКСЕЛЬНОГО Воззвания В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Компаний УКРАИНЫ


На сегодня тема вексельного воззвания в деятельности компаний является ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... животрепещущей, ведь конкретно применение векселей стало выходом из кризисных ситуаций для многих компаний. В последние годы эта ценная бумага перевоплотился в технический инструмент, при помощи которого предприятия улучшали налогообложение, перекидывали средства со ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... счетов 1-го предприятия на счета другого в рамках одной группы, не уплачивая при всем этом НДС.

Целью исследования является выявление преимуществ и недочетов вексельного воззвания в деятельности компаний.

В протяжении последнего десятилетия ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... трудности вексельного воззвания в деятельности компаний исследуются многими учеными, такими, как Е.А. Буянова, О.Г. Мендрул, И.А. Шевчук, Л.М. Киндратская, В.М. Сутормина и др.

Сначала определим, что все-таки такое ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... вексель. С одной стороны, вексель - это средство платежа. Общие правила воззвания векселей установлены в Женевской конвенции. В Украине вексельное воззвание регламентируется Законом Украины от 05.04.2001 г. № 2374-III "Об воззвании векселей в Украине".

Согласно ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... Закону Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке», вексель - это ценная бумага, удостоверяющая бесспорное валютное обязательство векселедателя уплатить после пришествия срока определенную сумму средств обладателю векселя (векселедержателю). Как и другие ценные ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... бумаги, векселя можно получать, продавать, обменивать, производить с ними остальные деяния на фондовом рынке согласно Закону Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Этот Закон определяет условия и порядок выпуска ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... ценных бумаг, также регулирует посредническую деятельность в организации их воззвания [1].

Предприятия выпускают векселя для расчетов за поставленную продукцию, другими словами, на самом деле, вексель имеет товарную природу. С того момента как предприятие эмитировало ценную бумагу ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... и выдало ее поставщику продукта, валютные обязательства предприятия по договору поставки погашены. У предприятия — эмитента векселя возникает новое обязательство перед поставщиком: по векселю. Предприятия, принявшие в счет оплаты вексель, могут рассчитаться ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... бумагой с хоть каким из собственных контрагентов. Если предприятие выпускает вексель для оплаты поставки продукта либо услуги, то операция не подлежит налогообложению. При расчете «чужим» векселем сделку приравнивают к бартеру, потому такая ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... транзакция облагается налогом на добавленную цена [2].

В случае, если предприятие рассчитывается векселем, приобретенным от другого предприятия, то предприятие должно погасить обязательство заместо эмитента векселя, если держатель ценной бумаги к нему обратился ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... с таким требованием и в индоссаменте нет специальной обмолвки, защищающей вексельных посредников от схожих обязанностей. Практически держатель векселя вправе избрать более платежеспособного должника для погашения обязательства — будь то эмитент бумаги либо ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... хоть какое предприятие-посредник. Вобщем, предприятие-посредник может исключить себя из числа солидарно обязанных по векселю при помощи бланкового индоссамента (для этого в передаточной надписи не указывают лицо, которому перебежал вексель, тогда ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... и он становится бумагой на предъявителя). Но подобные обмолвки значительно понижают ликвидность долгового инструмента и затрудняют его последующую передачу либо продажу.

Достоинства и недочеты вексельного воззвания (таблица 1).


Таблица 1

Достоинства

Недочеты

^ Для держателя векселя:

- Погашение долга по векселю ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... является неотклонимым и не просит судебного доказательства.

- Позволяет взыскать задолженность в судебном порядке.

- Погашение долга можно добиваться с хоть какой предприятия-держателя векселя.

- Можно перепродать третьей стороне.

- Ничем не богатая ценная ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... бумага.

-У векселедержателя нет гарантии получения средств от эмитента бумаги.

- Взыскание долга через Муниципальную службу может затянуться.

^ Для эмитента:

- Предоставляет эмитенту возможность минимизировать налогообложение.

- Может употребляться в расчетах заместо денег ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в....

- Предоставляет эмитенту возможность отсрочки платежей.

- Может быть не принят в счет оплаты продуктов.


На теоретическом уровне вексель обладает рядом преимуществ для предприятия-эмитента. К примеру, внедрение вексельных схем в расчетах позволяет реструктуризировать кредиторскую задолженность. Предприятие ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... может привлечь кредит в банке под залог векселей. Продав ценную бумагу денежному учреждению, предприятие получает нужные обратные средства до погашения векселя. Обычно банки приобретают ценную бумагу с дисконтом в размере процентной ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... ставки по кредиту.

Торговля векселями — прибыльное предприятие, так как бумаги приобретаются, обычно, со скидкой к номинальной цены векселя. Дисконт по векселям колеблется от 5% до 80% зависимо от векселедателя и срока погашения долгового обязательства ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в....

Значимый недочет векселей — отсутствие гарантии у векселедержателя получить средства от эмитента бумаги. С одной стороны, вексель имеет строго унифицированную форму, а поэтому при соблюдении установленных законодательных норм требование оплаты по этой ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... ценной бумаге безусловно [2].

Таким макаром, вексельное воззвание в деятельности компаний занимает довольно принципиальное место, потому что применение векселей стало выходом из кризисных ситуаций для многих компаний, но имеет и значимый недочет - не дает ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА - «Механізми економічного управління підприємством в... способности рассчитываться с муниципальным бюджетом.


Литература:


formulirovka-prizvaniya-lichnaya-programma.html
formulirovka-uslovij-zadanij.html
formulirovka-zadaniya-i-ego-obem.html